009821-36303710

کیمیا تهران اسید

کاتالوگی برای دانلود وجود ندارد

بسته بندی اسید سولفوریک Articles

خلوص اسید سولفوریک

اسید سولفوریک با خلوص 98 درصد در گرید صنعتی و آزمایشگاهی و همچنین خلوص مورد نیاز مشتری اعم از خلوص 35 تا 50 درصد قابل ارائه می باشد.