009821-36303710

کیمیا تهران اسید

مشخصات فنی Technical Specifications
مشخصات فنی محصول کیمیا تهران اسید

فرمول شیمیایی

Na2CO3

شماره شناسایی ترکیبهای شیمیایی

497-19-8

شماره استاندارد بین المللی

SFO000

جرم حجمی

mg/m3

وابستگی غلظت

N

p to m

4.33196

HR

3

فشار بخار

حالت در دمای 25 °C

S hygr

جرم مولی (گرم در مول)

105.99

دمای ذوب (°C)

851

فرم ثبت نظر Comment Form
فرم نظرخواهی کیمیا تهران اسید

کد امنیتی