009821-36303710

کیمیا تهران اسید

مشخصات فنی Technical Specifications
مشخصات فنی محصول کیمیا تهران اسید

فرمول شیمیایی

Na6P6O18

شماره شناسایی ترکیبهای شیمیایی

10124-56-8

شماره استاندارد بین المللی

SHM500

جرم حجمی

mg/m3

وابستگی غلظت

Y

p to m

25.0035

HR

3

فشار بخار

حالت در دمای 25 °C

S

جرم مولی (گرم در مول)

611.7704

چگالی (گرم در سانتیمتر مکعب)

2.484

دمای ذوب (°C)

۶۲۸

دمای جوش (°C)

‎1500

فرم ثبت نظر Comment Form
فرم نظرخواهی کیمیا تهران اسید

کد امنیتی