009821-36303710

کیمیا تهران اسید

کاتالوگی برای دانلود وجود ندارد

نحوه تولید جوهر نمک Articles

دانشمند ایرانی جابربن حیان کاشف جوهر نمک (hydrochloric acid) بوده است. ترکیب نمک و اسید سولفوریک در گذشته جوهر نمک را بوجود می آورده. اما در حال حاضر برای تولیدات صنعتی از انحلال هیدروژن کلراید در آب بوجود می آید.