009821-36303710

کیمیا تهران اسید

مشخصات فنی Technical Specifications
مشخصات فنی محصول کیمیا تهران اسید

فرمول شیمیایی

Sn

شماره شناسایی ترکیبهای شیمیایی

7440-31-5

شماره استاندارد بین المللی

TGB250

جرم حجمی

mg/m3

وابستگی غلظت

N

p to m

4.85184

HR

2

فشار بخار

1492

1

چگالی نسبی

7.31

حالت در دمای 25 °C

S

جرم مولی (گرم در مول)

118.71

دمای ذوب (°C)

231.9

دمای جوش (°C)

2625

محصولات مرتبط Related products
محصولات مرتبط کیمیا تهران اسید

فرم ثبت نظر Comment Form
فرم نظرخواهی کیمیا تهران اسید

کد امنیتی