009821-36303710

کیمیا تهران اسید

مشخصات فنی Technical Specifications
مشخصات فنی محصول کیمیا تهران اسید

فرمول شیمیایی

Ni

شماره شناسایی ترکیبهای شیمیایی

7440-02-0

شماره استاندارد بین المللی

NCW500

جرم حجمی

mg/m3

وابستگی غلظت

N

p to m

2.39956

HR

3

فشار بخار

1810

1

چگالی نسبی

8.9

حالت در دمای 25 °C

S

جرم مولی (گرم در مول)

58.71

دمای ذوب (°C)

1455

دمای جوش (°C)

1455

محصولات مرتبط Related products
محصولات مرتبط کیمیا تهران اسید

فرم ثبت نظر Comment Form
فرم نظرخواهی کیمیا تهران اسید

کد امنیتی