009821-36303710

کیمیا تهران اسید

مشخصات فنی Technical Specifications
مشخصات فنی محصول کیمیا تهران اسید

فرمول شیمیایی

C6H5O7.3K

شماره شناسایی ترکیبهای شیمیایی

866-84-2

شماره استاندارد بین المللی

PLB750

جرم حجمی

mg/m3

وابستگی غلظت

N

p to m

12.5234

HR

3

فشار بخار

چگالی نسبی

1.98

حالت در دمای 25 °C

S

جرم مولی (گرم در مول)

306.41

فرم ثبت نظر Comment Form
فرم نظرخواهی کیمیا تهران اسید

کد امنیتی