009821-36303710

کیمیا تهران اسید

مشخصات فنی Technical Specifications
مشخصات فنی محصول کیمیا تهران اسید

فرمول شیمیایی

O4S.Ni

شماره شناسایی ترکیبهای شیمیایی

7786-81-4

شماره استاندارد بین المللی

NDK500

جرم حجمی

mg/m3

وابستگی غلظت

Y

p to m

6.32566

HR

3

فشار بخار

چگالی نسبی

3.68

حالت در دمای 25 °C

S

جرم مولی (گرم در مول)

154.77

دمای ذوب (°C)

840

فرم ثبت نظر Comment Form
فرم نظرخواهی کیمیا تهران اسید

کد امنیتی