009821-36303710

کیمیا تهران اسید

مشخصات فنی Technical Specifications
مشخصات فنی محصول کیمیا تهران اسید

فرمول شیمیایی

ClNa

شماره شناسایی ترکیبهای شیمیایی

7647-14-5

شماره استاندارد بین المللی

SFT000

جرم حجمی

mg/m3

وابستگی غلظت

Y

p to m

2.38852

HR

2

فشار بخار

865

1

چگالی نسبی

2.165

حالت در دمای 25 °C

S

جرم مولی (گرم در مول)

58.44

دمای ذوب (°C)

801

دمای جوش (°C)

1413

فرم ثبت نظر Comment Form
فرم نظرخواهی کیمیا تهران اسید

کد امنیتی