009821-36303710

کیمیا تهران اسید
عکس مقاله

حلالها

حلال ها به مایعاتی گفته می شود که توانایی حل مایعات دیگر، گازها و جامدات را دارند، بدون این که تغییر شیمیایی بوجود آورند، یا تغییری در ماهیت ماده حل شده بدهند.

حلال های صنعتی به آن گروه از حلال ها اطلاق می شود که به میزان صنعتی برای حل کردن، معلق ساختن یا تغییر خواص فیزیکی مواد دیگر مصرف می شوند.

اجزای یک محلول را نمیتوان به طور مکانیکی یعنی با صاف کردن، سرریز یا نیروی گریز از مرکز، از هم جدا کرد. فقط آنها را می توان به طریق فیزیکی مانند : حرارت دادن، تقطیر، تصعید، تبلور یا تبخیر، استخراج انتخابی یا جذب روی کربن یا سیلیکن دی اکسید و یا توسط رسوب دهنده ها ( غیر حلال ها) از هم جدا کرد.

حلال ها را معمولا از جبنه های مختلف طبقه بندی می کنند :

1.از روی خواص فیزیکی و عوامل ویژه آنها.

2.از روی عضویت آنها در گروه های ساختاری شیمیایی.

3.از دیدگاه های دیگر مثل ایمنی، اقتصاد، مسمومیت صنعتی و غیره.

1037989090731001B

مشاهده بیشتر