009821-36303710

کیمیا تهران اسید

مشخصات فنی Technical Specifications
مشخصات فنی محصول کیمیا تهران اسید

فرمول شیمیایی

C6H15NO3

شماره شناسایی ترکیبهای شیمیایی

102-71-6

شماره استاندارد بین المللی

TKP500

جرم حجمی

mg/m3

وابستگی غلظت

Y

p to m

6.09883

HR

2

فشار بخار

205

10

چگالی نسبی

1.1258

حالت در دمای 25 °C

L

جرم مولی (گرم در مول)

149.22

دمای ذوب (°C)

21.6

دمای جوش (°C)

360

فرم ثبت نظر Comment Form
فرم نظرخواهی کیمیا تهران اسید

کد امنیتی