009821-36303710

کیمیا تهران اسید

مشخصات فنی Technical Specifications
مشخصات فنی محصول کیمیا تهران اسید

فرمول شیمیایی

CH3.OH

شماره شناسایی ترکیبهای شیمیایی

67-56-1

شماره استاندارد بین المللی

MGB150

جرم حجمی

ppm

وابستگی غلظت

Y

p to m

1.30993

HR

3

فشار بخار

20

96

چگالی نسبی

0.7915

حالت در دمای 25 °C

L

جرم مولی (گرم در مول)

32.05

دمای ذوب (°C)

-97.8

دمای جوش (°C)

63.9

مقالات مرتبط Related Articles
مقالات مرتبط کیمیا تهران اسید

حلال ها

حلال ها

به ماده ای که بخش عمده یک محلول را تشکیل می دهد حلال می گویند. هر محلول دست کم از دو بخش حلال و حل شونده تشکیل شده است. جزیی که حل شونده را در خود حل می کند و معمولا درصد بیشتری از محلول را تشکیل می دهد حلال نام دارد. در محلول آب نمک، آب حلال و نمک خوراکی حل شونده است. اغلب محلول های موجود در طبیعت شامل یک حلال و چند ماده حل شونده هستند. آب دریا نمونه ای از این محلول هاست.

فرم ثبت نظر Comment Form
فرم نظرخواهی کیمیا تهران اسید

کد امنیتی