009821-36303710

کیمیا تهران اسید
ایران - تهران - خیابان 17 شهریور جنوبی - چهارراه تیردوقلو - خیابان قاسم مهاجر - پلاک 56

00982136303710

خانم درویش : 00989128708457

آقای عابدی : 00989128708456

آقای تبریزی : 00989128704652

009821-36317588
1793764611
نقشه شرکت کیمیا تهران اسید