00982136303710

کیمیا تهران اسید

توضیحات description
توضیحات محصول کیمیا تهران اسید

ارلن

نوعی ظرف آزمایشگاهی مخروطی شکل است که عموما در جهت جوشاندن مایعات آزمایشگاهی و جدا سازی گازها به کار می رود. نام آن از نام مخترع آن ریچارد ارلنمایر شیمی دان آلمانی گرفته شده است و چون دهانه اش باریک است برای مخلوط کردن مایعات نیز بکار می رود.

انواع ارلن

ارلن معمولی ارلن تخلیه ارلن را اغلب از جنس بوروسیلیکات که به حرارت مقاوم است می سازند و می تواند تا دمای 400 درجه سانتی گراد را تحمل کند و همین تحمل دمایی ارلن از نکات متمایز کننده ارلن مایرهای با شیشه پیرکس اصلی و نمونه های مشابه تقلبی می باشد بطوری که نمونه های تقلبی تحمل دمایی بین 150 تا 300 درجه دارند. باریک بودن دهانه ارلن مانع تبخیر زیاد محلول خواهد بود. دهانه ارلن را نیز می توان در صورت لزوم با چوب پنبه بست و محکم کرد.

ارلن

نوعی ظرف آزمایشگاهی مخروطی شکل است که عموما در جهت جوشاندن مایعات آزمایشگاهی و جدا سازی گازها به کار می رود. نام آن از نام مخترع آن ریچارد ارلنمایر شیمی دان آلمانی گرفته شده است و چون دهانه اش باریک است برای مخلوط کردن مایعات نیز بکار می رود.

انواع ارلن

ارلن معمولی ارلن تخلیه ارلن را اغلب از جنس بوروسیلیکات که به حرارت مقاوم است می سازند و می تواند تا دمای 400 درجه سانتی گراد را تحمل کند و همین تحمل دمایی ارلن از نکات متمایز کننده ارلن مایرهای با شیشه پیرکس اصلی و نمونه های مشابه تقلبی می باشد بطوری که نمونه های تقلبی تحمل دمایی بین 150 تا 300 درجه دارند. باریک بودن دهانه ارلن مانع تبخیر زیاد محلول خواهد بود. دهانه ارلن را نیز می توان در صورت لزوم با چوب پنبه بست و محکم کرد.

مشخصات فنی Technical Specifications
مشخصات فنی محصول کیمیا تهران اسید

نوع ارلن مایر

ارلن معمولی

فرم ثبت نظر Comment Form
فرم نظرخواهی کیمیا تهران اسید

کد امنیتی